September 15: International Day of Democracy (Australia)